Actueel

Registratienummers

Vanaf 1 januari 2011 wordt de kinderopvangtoeslag enkel door de belastingdienst vergoed aan ouders die gebruik maken van een opvang die geregistreerd is bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De Bloemenkinderen is bij dit register geregistreerd.

               Registratienummer Dagopvang/Peuterwerk: 293426661
               Registratienummer Buitenschoolse opvang: 153643080

U dient deze nummers zelf aan de belastingdienst door te geven zodra uw de kinderopvangtoeslag aanvraagt.

 

Inspectierapporten

2023
Inspectierapport KDV 02-11-2023: DO De Bloemenkinderen 2023.pdf
Inspectierapport VVE 02-11-2023: VVE De Bloemenkinderen 2023.pdf
Inspectierapport BSO 01-08-2023: BSO De Bloemenkinderen 2023.pdf

2022
Inspectierapport KDV 01-11-2022: DO De Bloemenkinderen 2022.pdf
Inspectierapport VVE 01-11-2022: VVE De Bloemenkinderen 2022.pdf
Inspectierapport BSO 09-08-2022: BSO De Bloemenkinderen 2022.pdf

2021
Inspectierapport VVE 23-11-2021: VVE De Bloemenkinderen.pdf
Inspectierapport nader onderzoek VVE 8-3-2022: VVE De Bloemenkinderen (nader onderzoek).pdf
Inspectierapport Dagopvang 23-11-2021: DO De Bloemenkinderen.pdf
Inspectierapport nader onderzoek Dagopvang 8-3-2022: DO De Bloemenkinderen (nader onderzoek).pdf
Inspectierapport BSO 01-11-2021: BSO De Bloemenkinderen.pdf

2020
Inspectierapport VVE 10-12-2020: VVE Eindhoven Bloemenkinderen.pdf
Inspectierapport Dagopvang 10-12-2020: DO De Bloemenkinderen.pdf

2019
Inspectierapport uitbreiding BSO kindplaatsen 06-06-2019: BSO De Bloemenkinderen Eindhoven.pdf
Inspectierapport BSO 19-03-2019: BSO De Bloemenkinderen Ehv.pdf
Inspectierapport VVE 18-03-2019: VVE Bloemenkinderen Eindhoven.pdf
Inspectierapport Dagopvang 18-03-2019: DO Bloemenkinderen Eindhoven.pdf

2018
Inspectierapport VVE 15-03-2018: VVE inspectie Eindhoven 2018.pdf
Inspectierapport Dagopvang 13-03-2018: Inspectierapport KDV Bloemenkinderen.pdf
Inspectierapport BSO 12-03-2018: Inspectierapport BSO Bloemenkinderen.pdf

 

Privacy reglement Bloemenkinderen (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensvescherming (AVG) in werking getreden. De Bloemenkinderen heeft er voor gezorgd dat we voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving.
In het privacy reglement beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en om welke reden, hoe lang we de persoonsgegevens bewaren, wat de rechten van ouders zijn in dat verband en op welke manier de de rechten kunt uitoefenen, en over de beveiling van je persoonsgegevens. Het privacy reglement van De Bloemenkinderen:

privacy reglement De Bloemenkinderen.pdf

 

 

Klachtenregelement:

In 2016 zijn kinderdagverblijven verplicht om aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hiermee komt onze huidige interne klachtenregeling te vervallen. Ons uitgangspunt was en is nog steeds dat we klachten intern hopen op te lossen. Indien u als ouder of als oudercommissie een klacht heeft, dan kunt u die bespreken met een medewerker of met kantoor. Indien we er dan niet uitkomen, dan kan een schriftelijke klacht ingediend worden bij kantoor. Vervolgens handelen wij de schriftelijke klacht af volgens de nieuwe stappen.

De stappen voor klachten bij ouders (en oudercommissie):

1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.

2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen aanhangig worden gemaakt.

3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). 

4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone recht aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het door haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.